Skočiť na hlavný obsah

Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci,

v súlade s Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) Vás chceme informovať o zabezpečení a ochrane Vašich osobných údajov, ktoré ako Prevádzkovateľ spracúvame.

☺ Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť ff consulting, s.r.o, sídlo: 92532, Veľká Mača 200, IČO:44182333 (ďalej len „Prevádzkovateľ “).

☺ Dotknutou osobou je každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na základe uvedených právnych základov:

 1. plnenia zmluvy alebo predzmluvných vzťahov,
 2. na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (osobitný predpis),
 3. oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, pokiaľ nad týmito záujmami neprevažujú oprávnené záujmy dotknutej osoby,
 4. súhlas dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ za účelom:

 • vybavenia a odoslania objednaného tovaru, daňových dokladov za nákup tovaru,
 • fakturácie dodávaných služieb,
 • zasielania ponúk produktov firmy ff consulting, s.r.o, (formou e-mailu)
 • kontaktu na sociálnych sieťach,
 • vyhotovenia kúpnej zmluvy, vymáhania pohľadávok,
 • vybavenia rôznych otázok, požiadaviek,
 • vybavenia reklamácie.

☺ Rozsah osobných údajov:

 • meno a priezvisko dotknutej osoby,
 • e-mail a telefonický kontakt,
 • adresu na doručenie,
 • fakturačná adresa
 • názov spoločnosti (ak ide o právnickú osobu)
 • IČO, DIČ.

☺ Doba, po ktorú budú osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľom uložené sú:

Všetky osobné údaje sú spracúvané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov, ktoré sú uvedené vyššie a len po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu uvedenú v príslušnej zmluve, právnom predpise alebo do odvolania súhlasu.

☺ Súťaže prebiehajúce na sociálnych sieťach:

Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä komentárov, prostredníctvom profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach (napr. reakcia dotknutej osoby na fun page Prevádzkovateľa prostredníctvom jej profilu na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram).
V takomto prípade bude Prevádzkovateľ za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže (na profilovej stránke Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) a jeho kontaktovania za účelom odovzdania výhry (prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti) spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu najmä prihlasovacie meno. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre daný účel je súhlas dotknutej osoby vo forme dobrovoľného zapojenia sa do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom odovzdania výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania výhry a to na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka.

☺ Za účelom vybavenia a odoslanie objednávky cez registráciu a zriadenie osobného účtu zákazníka spracovávame tieto osobné údaje:

meno a priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, doručovacia adresa, IČO, DIČ.

Registrácia a zriadenie osobného účtu zákazníka slúži pre rýchlejší a pohodlnejší nákup na e-shope firmy ff consulting, s.r.o.

Vytvorenie registrácie a osobného účtu na www.lacneskrine.sk je dobrovoľný a máte možnosť po prihlásení svoj osobný účet kedykoľvek zmazať alebo o zmazanie požiadať v emaile zaslanom na e-mailovú adresu: info@lacneskrine.sk.

V prípade neudelenia súhlasu bude Váš osobný účet a registrácia so všetkými údajmi po vybavení objednávky a zaslaní tovaru vymazaný.

☺ V súvislostí s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté v súvislosti s vybavením rôznych otázok a požiadaviek. Tieto poskytnuté osobné údaje sa budú spracovávať iba v nevyhnutnom rozsahu a len do doby vybavenia daného dotazu alebo požiadavky.

Pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s uplatnením reklamácie výrobku sa nevyžaduje súhlas osoby uplatňujúceho reklamáciu. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností firmy ff consulting, s.r.o.

☺ Komu budeme Vaše osobné údaje odovzdávať?

FF consulting, s.r.o. ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje sama a tiež prostredníctvom sprostredkovateľov, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov (sprostredkovateľskú zmluvu). Prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov, ktorí v jeho mene spracúvajú osobné údaje.

Sprostredkovatelia:

 • JUDr.Eva Matejovová, Hollého 12 , Nitra 949 01

poskytovanie právnych služieb

 • Čibrik & Blazsek advokátska kancelária s.r.o., 92401 Šaľa, Hlavná 14

poskytovanie právnych služieb

 • Mgr. Magdaléna Tóthová, 92507, Mostová 501, 92507, Mostová 501

poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva a personalistiky

☺ Zodpovednosť spoločnosti ff consulting, s.r.o. pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb:

Spoločnosť ff consulting, s.r.o. sa ako prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať nasledovné všeobecné povinnosti:

 1. a) S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR.
 2. b) Uvedené opatrenia bude podľa potreby aktualizovať.
 3. c) Bude pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz osobných údajov
 4. d) Spoločnosť bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 

☺ Poučenie o právach dotknutých osôb

V súlade s č. 12 až 22 GDPR upozorňujeme, že ako dotknutá osoba máte k dispozícii tieto práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom,
 2. na opravu osobných údajov,
 3. právo na vymazanie osobných údajov,
 4. právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov,
 5. právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 8. právo podať sťažnosť na dozorný orgán.

Časová lehota vybavenia Vašej žiadosti pri uplatnení vašich práv:

Prevádzkovateľ sa pokúsi vybaviť žiadosť v priebehu 30-tich dní od jej doručenia. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti bude Prevádzkovateľ dotknutú osobu informovať najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti spolu s dôvodom predĺženia lehoty. Prevádzkovateľ predpokladá, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky  osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré dotknutá osoba uviedla vo svojej žiadosti. V takýchto prípadoch, keď Prevádzkovateľ nedokáže dotknutú osobu identifikovať ako dotknutú osobu, nie je schopný vyhovieť žiadosti, pokiaľ dotknutá osoba neposkytne ďalšie informácie umožňujúce jej identifikáciu. O dôvodoch nemožnosti vybaviť žiadosť  bude Prevádzkovateľ dotknutú osobu bezodkladne informovať.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov daný Prevádzkovateľovi (ak právnym základom spracúvania osobných údajov bol súhlas). Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania jej osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať prostredníctvom emailu : info@lacneskrine.sk alebo osobne v sídle prevádzkovateľa.

☺ Cookies

Ak dotknutá osoba navštívi webovú stránku www.lacneskrine.sk, môže dôjsť (podľa nastavení vášho internetového prehliadača) k uloženiu takzvaného súboru cookie vo vašom zariadení. Prevádzkovateľ spracúva cookies vždy len so súhlasom dotknutej osoby.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Súbory cookie nám umožňujú rozlíšiť Vás od ostatných užívateľov našich webových stránok. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť lepšie zážitky pri prehliadaní našich webových stránok a neustále zlepšovať svoje služby. Ďalšia návšteva našich webových stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.

Detailné informácie o cookies, ktoré sú použité na našich stránkach.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk.

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia je platné a účinné od 25.5.2018, t. j. odo dňa nadobudnutia účinnosti GDPR.